Najnovšia aktualizácia 30. 12. 2020 verzia 3.21.1.1 (44,44MB)
Kategorizácia liekov a ZP od 1. 1. 2021, predĺženie licenciíi, úpravy

Staršie aktualizácie pre verziu 3.x >>

Aspoň 12 dôvodov, prečo DoctorIN

Podrobnosti sa zobrazia po prejdení myšou nad konkrétny dôvod.
 • e-Health elektronická komunikácia NCZI, VšZP, Dôvera, Union
  NCZI(e-recept,e-vyšetrenie), VšZP, Dôvera ZP, Union ZP
 • všetky dôležité údaje sú neustále viditeľné a k dispozícii
  Údaje ako meno, rodné číslo pacienta a pod. sú po celú dobu behu programu zobrazené na obrazovke.
 • samoučenie pri vykazovaní výkonov
  Program sa automaticky učí do akej dávky a s akou hodnotou má byť výkon vykázaný pre poisťovňu pacienta.
 • vyúčtovanie návštevnej služby - kniha jázd
  Modul "Kniha jázd" umožňuje viesť evidenciu návštevnej služby, automaticky sa aktivuje zadaním výkonu návštevy.
 • automatická tvorba formulárov (napr. Test na okultnú krv)
  Zadanie výkonu, pri ktorom poisťovňa vyžaduje vyplnenie formulára, automaticky aktivuje tvorbu príslušného dokladu.
 • minimálna potreba zásahov pri tvorbe vyúčtovania poisťovniam
  Vyúčtovanie poisťovniam v "jednom behu" vytvorí dávky pre poisťovne a doklady podľa požiadaviek jednotlivých poisťovní.
 • možnosť zadať všetky špecifiká zmlúv s poisťovňami
  Pre každú poisťovňu je možné zadať sadzby za osobitne uhrádzané výkony, výkony spojené s diagnózou a podobne. Všetky sadzby sú časovo rozlíšené.
 • jednoduché vyúčtovanie aj za pacientov EÚ
  Výkony za pacientov s preukazom štátu EÚ sú automaticky vyúčtované príslušnej poisťovni.
 • priame výstupy na ľubovoľné médium vrátane CD-R/CD-RW disku
  Program - bez potreby spúšťať osobitné programy - urobí výstup dávok na disketu, CD disk atď.
 • ochrana proti poškodeniu údajov pri náhlom výpadku počítača (bez potreby vykonať akúkoľvek opravnú činnosť)
  Po náhlom výpadku počítača nie je potrebná žiadna osobitná činnosť - databázový systém sám udržiava údaje v poriadku.
 • preberanie laboratórnych výsledkov
  Automatické preberanie laboratórnych výsledkov a priradenie k pacientovi
 • ochrana údajov v súlade s platnými predpismi
  Databáza údajov je chránená heslom. Ani po prípadnom neoprávnenom vstupe do databázy nie je možné prečítať zakódované údaje zdravotného záznamu pacienta.
 • minimálne používanie myši pri ambulovaní
  Program je navrhnutý s maximálnym ohľadom na prácu lekára. Neobsahuje zložité menu a väčšinu úkonov je možné zvládnuť intuitívne, výhradne pomocou klávesnice.